Zaštitna sredstva

Bordoška juha Caffaro 20 WP

Bordoška juha Caffaro 20 WP je fungicid pripremljen kao močivo prašivo za suspenziju plave boje.
AKTIVNA TVAR:bakar 20% (iz kalcij hidroksid-bakar sulfata netopljive kompleksne soli).
Bordoška juha Caffaro 20 WP primjenjuje se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje
biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu.

PRIMJENA(mjesto primjene i doziranje):

  • U vinogradarstvu: plamenjača vinove loze (Plasmopora viticola),crvenila lišća(Pseudopeziza trachepihila) i crne truleži
    grožđa(Guinardia bidveili) u koncentraciji 1–1,5%(100-150 g sredstva u 10 l vode) i poslije cvatnje vinove loze, od kretanja vegetacije do cvatnje u koncentraciji od 0,75%(750 g sredstva u 100 l vode);
  • U voćarstvu:za suzbijanje krastavosti plodova jabuke i kruške(Venturia spp) u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 1,5%(150 g sredstva u 10 l vode) i najkasnije do faze bubrenja pupova «mišje uši» prije cvatnje,u koncentraciji 1,0% (100 g sredstva u 10 l vode), od fenofaze «mišje uši» do fenofaze «ružičasti pup»u koncentraciji 0,5%(50 g u 10 l vode); šupljikavost lišća koštičavih voćaka(Stigmina carpophila) i kovrčavosti lišća breskve(Taphrina derformans) primjenom samo u vrijeme mirovanja voćaka, u koncentraciji od 1,5%(150 g sredstva u 10 l vode) te dezinfekciju rana voćaka protiv gljive Spaharopsis molorum, u koncentraciji 2%
  • U nasadima hmelja:za suzbijanje plamenjaće hmelja (Pseudoperonospora humuli) u koncentraciji 1-1,5%(100-150 g u 10 l vode).Za zadnje tretiranje koristi se 1%-tna koncentracija (1000 – 1500 g sredstva u 100 l vode)
  • U povrtlarstvu: za suzbijanje plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans),pjegavosti lišća rajčica(Septoria lycoperosici), plamenjača luka (Peronospora destructor) i plamenjača kupusa(Peronospora parastica),u koncentraciji od 1-1,5%(100 – 150 g u 10 l vode).

MJEŠANJE: Bordoška juha Caffaro 20 WP ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije (fasfamidon,diklorvos, heptenofos) sa reaktivnim ditiofosfornim insekticidima(malation,metidation,fosmet,fasalon)
OTROVNOST:Bordoška juha Caffaro 20 WP je razvrstan u III skupinu otrova na Listi otrova. Otrovno je za ljude,ribe,alge i domaće životinje(posebno su osjetljive ovce).
FITOTOKSIČNOST: Ne smije se koristiti za vrijeme cvatnje određenih sorti jabuka(Golden Delicious, Jonathan,Gravenstein,Styman Red),šljiva te breskvi jer će usporiti vegetaciju.

RAME CAFFARO 32W

Rame Caffaro 32 WP je fungicid pripremljen kao močivo prašivo za suspenziju plave boje
-AKTIVNA TVAR: bakar 32% (iz bakar oksiklorida)
-Rame Caffaro 32 WP primjenjuje se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, vočarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu

U vinogradarstvu: plamenjača vinove loze (Plasmopora viticola),crvenila lišća(Pseudopeziza trachepihila) i crne truleži
grožđa (Guinardia bidveili) primjenom prije cvatnje u koncentraciji 0,6%(60- 80 g preparata u 10 l vode) i poslije cvatnje u koncentraciji od 0,4%(400 g preparata u 100 l vode);
U voćarstvu: krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp) u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 1,5%(150 g preparata u 10 l vode) ili najkasnije do fenofaze «mišje uši» (bubrenje pupova) u koncentraciji 1%(100 g preparata u 10 l vode). Od fenofaze mišje uši do fenofaze ružičasti pup u koncentraciji 0,4% (40 g preparata 10 l vode); šupljikavost lišća koštićavih voćaka(Stigmina carpophila) i kovrčavosti lišća breskve(Taphrina derformans) tretiranjem samo u vrijeme mirovanja vegetacije, u koncentraciji od 1%(10 g preparata u 10 l vode) te dezinfekciju rana voćaka protiv gljive Spaharopsis molorum, u koncetraciji 1,5%(15 g preparata u 10 l vode)
u hmeljarstvu: peronospora hmelja(Pseudoperonospora humuli) u koncentraciji 1%(100 g preparata u 10 l vode)
u povrtlarstvu:plamenjača krumpira i rajčice(Phytophthora infestans), pjegavosti lišća rajčica (Septoria lycoperosici),plamenjača luka(Peronospora destructor) i plamenjača kupusa(Peronospora parastica),u koncentraciji od 0,8%(80 g u 10 l vode). Mladi salatni luk ne smije se tretirati zbog previsokih ostataka
-KARENCA: 14 dana za hmelj, krumpir ,rajčicu i patlidžan u polju, zaštićenom prostoru, 35 dana za vinovu lozu, 21 dan za luk, 42 dana za kupusnjače, u voćarstvu je osigurana vremenom primjene.
-RADNA KARENCA: 12 sati.Na tretirane površine ili u nasad najmanje 21 dan ne smije se puštati stoka.

OTROVNOST: Rame Caffaro 32 WP je razvrstan u III skupinu otrova. Otrovan je za ljude,ribe,alge i domaće životinje(posebno su osjetljive ovce).
-OGRANIČENJA-FITOTOKSIČNOST: Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije (diklorvos,heptenofos) i s reaktivnim ditiofosfornim insekticidima (malation, metidation, fosalon), etefonom i propamokarbom.

CUPROCAFFARO 50 WP

Cuprocaffaro 50 WP primjenjuje se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćrstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu;
SASTAV: BAKAR 50 % (iz tetrabakrenog oksiklorida)
Primjena:
u vinogradarstvu: peronospore i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila) i crne truleži grožđa (Guingnardia bidwellii), primjenom od kretanja vegetacije do cvatnje u koncentraciji od 0,3%(300 g sredstva u 100 l vode) i nakon cvatnje u koncentraciji 0,50-0,75%(50-75 g u 10 l vode); 500-750 g sredstva u 100 l vode), uz najviše dva tretiranja u vegetaciji.
-u voćarstvu: krastavost plodova jabuke(Venturia inaequalis) i krastavost plodova kruške (Venturia pyrina), u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji od 0,75%, od kretanja vegetacije do fenofaze «mišje uši» u koncentraciji od 0,5%; od fenofaze «mišje uši»
do fenofaze «ružičasti pup» u koncentraciji od 0,3%
-kovrčavost lišća breskve.(Taphrina deformans) i šupljikavost lišća koštićavih voćaka (Stigmina carphophila), primjenom samo u vrijeme mirovanja vegetacije(do početka bubrenja pupova) u koncentraciji od 0,75%(750 g u 100 l vode)
-u hmeljarstvu: plamenjača hmelja(Pseudoperonospora humuli) u koncentraciji sredstva od 0,5%
-u povrtlarstvu: plamenjača na krumpiru i rajčici(Phytophthora infestans), pjegavosti lišča rajčice(Septoria lycoperisici), plamenjače luka(Peronospora destructor) i crne pjegavosti lišća rajčice i krumpira(Alternaria solani) u koncentraciji od o,5% ili u količini sredstva od 5 kg/ha(500 g u 100 l vode na 1000 m2), uz najviše dva tretiranja uvegetaciji.
Sredstvo se ne smije primjenjivati u mladom luku za salatu.
-u voćarstvu i na ukrasnom drveću, za dezinfekciju rana na voćkama i ukrasnom drveću. Pri tome je potrebno premazati rane sredstvom u koncentraciji 0,8-1,0 %.
-OTROVNOST: Cuprocaffaro 50 WP je razvrstan u III skupinu otrova. Otrovan je za ljude,ribe i domaće životinje. Preparat se smije puštati u promet samo u originalnoj ambalaži.Pri primjeni spriječiti gutanje, udisanje ili dodir s kožom. Nakon primjene pažljivo oprati izložene dijelove tijela.
-FITOTOKSIČNOST:Sredstvo se smije primjenjivati najviše dva puta na istoj površini ili nasadu tijekom jedne vegetacije.Ne smije se primjenjivati u vrijeme vegetacije voćaka.Treba izbjegavati primjenu u vrijeme cvatnje jer se time smanjuje oplodnja.
Fitotoksičnost je moguća ako se sredstvo primjenjuje po hladnom(ispod 12°C) i vlažnom vremenu. Sredstvo se ne smije miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije(diklorvos,heptenofos,fosfamidon), ditiofosfornim insekticidima (malation, metidation, fosmet, fosalon), kalcijevim polisulfidom i uljnim sredstvima, fiziotropima na osnovi etofana te folijarnim gnojivima.

CIDOKOR

HERBICID, formuliran kao vodotopivi koncentrat (SL)
AKTIVNA TVAR:Glifosat (u obliku izopropil amino soli)480 g/l
PRIMJENA: CIDOKOR je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom - rizomimagomoljima
te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

Primjenom uz utrošak vode 200-400 l/hana strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense),
zubače (Cynodon dactylon), šilja (Cyperus rotundus),i dr., u dozi 8-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm,
pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata najintezivnije.
u vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina) u količini:
2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova,
4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova
8-12 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova sa izrazito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji

Sredstvo se primjenjuje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme kad korovi i livadne trave intenzivno rastu, u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.
-zeljastih i drvenastih korova na željezničkim prugama, u dozi 8-12 l/ha, (visine 15-25 cm), u dozi 3-4 l/ha,
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.
OTROVNOST:Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III skupinu otrova.